සලාතයේ වැදගත්කම

සලාතයේ වැදගත්කම

මුස්ලිම්වරු පිළිපැදිය යුතු ක්‍රියාවන් හි ඉතා වැදගත් ම හා ප්‍රමුඛත්වයක් ලබා දිය යුතු ක්‍රියාව සලාතයයි. මුස්ලිම්වරුන්ගේ සංකේතය ම මෙයයි.

සලාතය ද මධ්‍යම සලාතය ද ආරක්ෂා කර ගන්න අල්ලාහ්ට අවනත වී සිට ගන්න.

පරිශුද්ධ වූ අල් කුර්ආන් 2:238

කිසිඳු ගනුදෙනුවක් හෝ මිත්‍රත්වයක් හෝ නොමැති දිනක් පැමිණීමට පෙර සලාතය ඉටු කරන ලෙසත් අපි ඔවුනට පිරිනැමු දැයින් රහසිගතව ද ප්‍රකට ව ද (යහපත් මාර්ගයේ) වියදම් කරන ලෙසත් විශ්වාස කළ මාගේ වහලූන්ට කියන්න.

පරිශ=ද්ධ වු අල් කුර්ආන් 14:31

සලාතය විශ්වාස කළ අය කෙරෙහි කාල වේලාව නියම කරන ලද යුතුකමක් වේ.

පරිශුද්ධ වු අල් කුර්ආන් 4:103

නැමදීමට සුදුස්සා අල්ලාහ් හැර වෙනත් කිසිවෙක් නොමැති බවත් මුහම්මද් (සල්) තුමාණන් අල්ලාහ්ගේ දූතයා බවත් විශ්වාස කිරීම. සලාතය ඉටු කිරීමල සකාතය පිරිනැමීම, හජ් කිරීම, රමලාන් මස උපවාසය රැකීම ආදී කටයුතු පහක් මත ඉස්ලාමය ස්ථාපිත කරනු ලැබී ඇත.

දැනුම් දෙන්නා ඉබ්නු උමර් (රලි) තුමා

මූලාශ්‍රය : බුකාරි (8)ල මුස්ලිම් (21)

සමානයන් ආරෝපනය (ෂිර්ක්) කිරීම හා දේව ප්‍රතික්ෂේපය ද (මුස්ලිම්) වහලෙකු ද අතර පවතින වෙනස සලාතය අත් හැරීම වේ. යැයි නබි නායක (සල්) තුමාණෝ පවසා ඇත.

දැනුම් දෙන්නා : ජාබිර් (රලි) තුමා

මූලාශ්‍රය : මුස්ලිම් (134)

අප හා ඔවුන් (දෙවියන් ප්‍රතික්ෂේප කරන අය) අතර පවතින ගිවිසුම සලාතය වේ. එය අත් හළ තැනැත්තා කාෆිර් වූයේයැයි නබි නායක (සල්) තුමාණන් පැවසූහ.

දැනුම් දෙන්නා : අබු හුරෛරා (රලි) තුමා

මූලාශ්‍රය : නසඊ (459) තිර්මිදි (2545)

ඉබ්නු මාජා (1069) අහ්මද් (21859)

මෙවන් නොයෙකුත් අල් කුර්ආන් වැකි ද සම්මත හදීසයන් ද සලාතයේ වැදගත්කම ගැන ප්‍රකාශ කරයි.

සලාතය ඉටු කිරීමෙන් ලැඛෙන යහපත් ප්‍රතිවිපාක

(මුහම්මද්) ධර්ම ග්‍රන්ථයෙන් ඔබට දැනුම් දෙනු ලබන දැය ප්‍රකාශ කරන්න. සලාතය ඉටු කරන්න. සලාතය අශිෂ්ට සම්පන්න ක්‍රියාවන්ගෙන් ද අයහපතන් ද වළක්වන්නේය. අල්ලාහ්ව සිහි කිරීම අති ශ්‍රේෂ්ඨ ය. අල්ලාහ් නුඹලා කරන දැය දනියි.

පරිශුද්ධ වු අල් කුර්ආන් 29:45

සලාතය ඉටු නොකිරීමෙන් අත්වන දුර්විපාක

යම් කෙනෙක් අනිවාර්ය සලාතය අත් හැරීම ඔහුව නිරයට ගෙන යාමට ප්‍රමාණවත් කරුණකි.

ඔවුහු ස්වර්ගයන් හි සිටින්නෝය. නුඹලාව නිරයට සේන්දු කළේ කුමක් දැයි ඔවුහු වරදකරුවන්ගෙන් අසන්නෝය. අපි සලාතය ඉටු කරන්නෝව ද දුගීන්ට ආහාර දෙන්නෝව ද නොසිටියෙමු යැයි (වරදකරුවෝ) කියන්නෝය.

පරිශුද්ධ වු අල් කුර්ආන් : 74:41-43

නුඹලාගෙන් කෙනෙකුගේ දොරටුවෙහි ගඟක් (ගලා බසිමින්) තිඛෙයි. ඔහු එහි දිනපතා පස් වතාවක් ස්නානය කරයි. ඔහුගේ සිරුරේ තිඛෙන අපවිත්‍රවලින් යමක් ඉතිරි වේ දැයි කියන්න යනුවෙන් නබි නායක (සල්) තුමාණන් නබි මිත්‍රයින්ගෙන් ඇසූහ ඔහුගේ අපවිත්‍රවලින් කිසිවක් ඉතිරි නොවේ යැයි නබි මිත්‍රයෝ පිළිතුරු දුන්හ. මෙය පංචකාල සලාතයට උපමාව වේ. මෙමගින් අල්ලාහ් (සුළු) පව් ඉවත් කරන්නේ යැයි නබි නායක (සල්) තුමාණෝ පැවසූහ.

දැනුම් දෙන්නා : අබු හුෙරෙරා (රලි) තුමා

මූලාශ්‍රය : බුකාරි (528)ල මුස්ලිම් (1185)

පංචකාල සලාතය එක් ජුම්ආවක් සිට තවත් ජුම්ආවක් ආදිය ඒ්වා අතර සිදු වන පාපයන්ට ප්‍රතිකර්මයකිග මහා පාපයන් හැර යැයි නබි නායක (සල්) තුමාණෝ පැවසූහ.

දැනුම් දෙන්නා : අබු හුෙරෙරා (රලි) තුමා

මූලාශ්‍රය : මුස්ලිම් (394)