සාය්න්දමරුදු ලේ දන් දීමේ කඳවුර

ශ්‍රී ලංකා තව්හීද් ජමාඅත් සාස්නදමරුදු ශාඛාව මඟින් 2019-08-24 වන අද දින පැවැත්වෙන ලේ දන් දීමේ කඳවුර ශාඛා කාර්‍යාලයේ දැන් පැවැත්වේ. සියළු සහෝදරයින්ට ආරාධනා!

Read more...

සිසිල් බීම දන්සල

අද (2019-04-01) දින ශ්‍රී ලංකා තව්හීද් ජමාඅත් සංවිධානය විසින් පිටකොටුව ගෑස්පහ හන්දියේ සිසිල් බීම දන්සලක් පැවැත්විණි. අධික උෂ්ණනත්වය හේතුවෙන් වෙහෙස මහන්සි වන ජනතාව වෙනුවෙන් සුළු උපකාරයක් වශයෙන් මෙය සිදු කරන ලදී.

Read more...