ඉස්ලාම්හි ශරීර කොටස් (වකුගඩු, ඇස්) වගේ දේවල් තව කෙනෙකුට ජීවත්ව සිටිය දී හෝ මරණයට පත් වූ පසුව හෝ දන් දෙන්න පුළුවන් ද?

ඉස්ලාම්හි ශරීර කොටස් (වකුගඩු, ඇස්) වගේ දේවල් තව කෙනෙකුට ජීවත්ව සිටිය දී හෝ මරණයට පත් වූ පසුව හෝ දන් දෙන්න පුළුවන් ද? සාරා, සවුදි අරාබියාව

Read more...

නිවෙස් වල හඳුන් කූරු පත්තු කිරීම ඉස්ලාමයේ තහනම් කර තිබෙනවා ද?

නිවෙස් වල හඳුන් කූරු පත්තු කිරීම ඉස්ලාමයේ තහනම් කර තිබෙනවා ද? ගොම වලින් සාදන නිසා හඳුන් කූරු දල්වන්න හොඳ නැහැ කියලා සමහරක් අය කියනවා.. මේකේ සත්යයතාවය කුමක් ද? මර්යම්, බේරුවෙල

Read more...

පෘතුවිය පැස්බරාගේ බිත්තරයේ හැඩයට නිර්මාණය කළ බව පරිශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ සඳහන් වනවාද?

ඇතැම්හු පෘතුවිය පැස්බරාගේ බිත්තරයේ හැඩයෙන් දෙවියන් නිර්මාණය කළ බව ශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනය පවසන බව සඳහන් කරමින් අල් කුර්ආනය විද්‍යාත්මක කරැණු වලට පටහැනිව කතා කරන බව පවසති. කුර්ආනයේ විද්‍යාත්මක සත්‍යතාවන් බොහෝමයක් ඇත. ඒ ගැන දැනගැනීමට පහත වෙබ් ලිපිනයට පිවිසෙන්න.

Read more...