උපවාසය රකිමින් ලේ දන් දිය හැකිද?

නබි නායක ﷺ තුමා ගේ කාල වකවානුවේද ඉන් පසු කාල වකවානුවලද ශරීරයෙන් අපිරිසිදු රුධිරය ඉවත් කිරීමේ ක්ර මවේදය එනම් හිජාමා ක්රවමය ප්රලචලිතව තිබුණි. හිස මුදුනේ සියුම් කටුවකින් විද අඟ වැනි දෙයකින් රුධිරය උරා ඉවත් කිරීම එමඟින් සිදු කෙරුණි. වීදුරු කුප්පියක් මඟින්ද මෙම කටයුත්ත සිදු කර ඇත. මෙය ශරීර සෞඛ්යයයට යහපතක් සිදුකරන බවට ඔවුන් විශ්වාස කලේය.

Read more...

කිරි දෙන මව්වරුන් අනිවර්ය යෙන් උපවාසය රැකිය යුතුද?

දරුවන්ට කිරි දෙන මව්වරුන් උපවාසය අත්හැරීමට වරප්රටසාද ඇත. එම කාල වකවානුවේ මව්වරුන්ට නියමිත පෝෂණයක් පවත්වා ගැනිම අත්ය වශ්ය වන බැවින් මොවුන්ට වරප්රරසාද ලබා දී ඇත.

Read more...

බරාඅත් නම් රාත්‍රියක් තිබේද? කොටස 1

ෂහ්බාන් මාසයේ පහලොස්වන දිනය සුවිශේෂි දිනයක් වශයෙන් සළකා එම රාත්රියය පුරා අවධි වී සලාතය කර උපවාසය රැක විවිධ වත් පිළිවෙත් වල නියැලීම සමහර මුස්ලිම්වරුන් අතර දැක ගත හැකිය.

Read more...

ආෂූරා උපවාසය

මුහර්රම් මස 10 වැනි දින රකින උපවාසය ආෂූරා උපවාසය වෙයි. රමලාන් උපවාසයට පෙර ආෂූරා උපවාසය අනිවාර්ය කෙරුණි. රමලාන් උපවාසය අනිවාර්ය වූ පසු ආෂූරා උපවාසය කැමතිනම් පමණක් රැකිය හැකිය. දැනුම් දෙන්නා: ආයිෂා(රලි) ග්‍රන්ථය: බුහාරි 1592

Read more...