කාන්තාවන් මුහුණ ආවරණය කර ගැනීම නබි මගක් නොවේ!

වර්තමානයේ මුස්ලිම් කාන්තාවන්ගේ ඇදුම් පිළිබදව බහුල ව කතා බහට ලක් වේ. මුස්ලාම් කාන්තාවන්ගේ ඇදුම් ක්රනමය අතිශයින් ම වැදගත් වන බවත් එය කාන්තාවන්ගේ ගෞවරවයට හා පතිව්ර තතාව රැක ගැනීමට බෙහෙවින් ම අවශ්‍ය වන බවත් මානව හිතවාදී කවුරුත් පිළිගනියි.

Read more...