යුධපිටියකදී රාජ්‍ හමුදාවක් විසින් කාන්තාවන් හා දරුවන් ඝාතනය කිරීම අපරාධයකි.

නබි (සල්) තුමාණන් සහභාගි වු යුද්ධයකදි ඝාතනය කරන ලද කාන්තා මළ සිරුරක් හමුවුණි. එම අවස්ථාවේ දී නබි (සල්) තමාණන් කාන්තාවන් හා දරුවන් යුද්ධයක් අතර තුර ඝාතනය නොකරන‍ ලෙසට අවවාද කළේය.

Read more...

පල්ලියට පැමිණ අසුන් ගැනීමට පෙර රකාඅත් දෙකක් සලාතය ඉටු කළ යුතුයි.

ඔබ අතරින් එක් පුද්ලයෙක් ඉමාම් දේශනා කරන විට පල්ලියට පැමිණියේනම්, රකාඅත් දෙකක් සලාතය ඉටු කරත්වා! යැයි නබි (සල්) තුමාණන් දේශනාව අතරතුර පැවසුවේය.

Read more...

තම බිරිඳට යහගුණින් සළකන්නා ශ්‍රේෂඨතමායාය.

(දේව) විශ්වාසවන්තයින් අතරින් අංගසම්පූර්ණ විශ්වාසවන්තයා ඔවුන් අතර යහගුණ ඇති තැනැත්තාය. ඔඹ අතරින් ශ්‍රේෂ්ඨතමයා තම බිරිඳට යහගුනෙන් ශ්‍රෙෂ්ඨතමයාය. යැයි නබි (සල්) තුමාණන් පවසයි.

Read more...

දුප්පතාගේ දුක නිවමු

ආදම්ගේ දරුවනි! වියදම් කරනු! ඔබට මා වියදම් කරමි. යැයි සර්වබලධාරි අල්ලාහ් පවසන බවට නබි මුහම්මද් (සල්) තුමාණන් ප්‍රකාශ කරයි.

Read more...