ඉස්ලාම්හි ශරීර කොටස් (වකුගඩු, ඇස්) වගේ දේවල් තව කෙනෙකුට ජීවත්ව සිටිය දී හෝ මරණයට පත් වූ පසුව හෝ දන් දෙන්න පුළුවන් ද?

ඉස්ලාම්හි ශරීර කොටස් (වකුගඩු, ඇස්) වගේ දේවල් තව කෙනෙකුට ජීවත්ව සිටිය දී හෝ මරණයට පත් වූ පසුව හෝ දන් දෙන්න පුළුවන් ද? සාරා, සවුදි අරාබියාව

Read more...

නිවෙස් වල හඳුන් කූරු පත්තු කිරීම ඉස්ලාමයේ තහනම් කර තිබෙනවා ද?

නිවෙස් වල හඳුන් කූරු පත්තු කිරීම ඉස්ලාමයේ තහනම් කර තිබෙනවා ද? ගොම වලින් සාදන නිසා හඳුන් කූරු දල්වන්න හොඳ නැහැ කියලා සමහරක් අය කියනවා.. මේකේ සත්යයතාවය කුමක් ද? මර්යම්, බේරුවෙල

Read more...