උපවාසය නොරැකී සිටිය හැකිද?

"විශ්වාසවන්තයනී, නුඹලා දෙවියන්ට බිය බැතිමත් වීම සඳහා නුඹලාට පෙර සිටී අය කෙරෙහි අනිවාර්ය කළාක් මෙන් නුඹලාට ද නියමිත දිනවල උපවාසය අනිවාර්ය කරන ලදී. අල් කුර්ආන් (02:183/184)

Read more...

ඉස්ලාම්හි ශරීර කොටස් (වකුගඩු, ඇස්) වගේ දේවල් තව කෙනෙකුට ජීවත්ව සිටිය දී හෝ මරණයට පත් වූ පසුව හෝ දන් දෙන්න පුළුවන් ද?

ඉස්ලාම්හි ශරීර කොටස් (වකුගඩු, ඇස්) වගේ දේවල් තව කෙනෙකුට ජීවත්ව සිටිය දී හෝ මරණයට පත් වූ පසුව හෝ දන් දෙන්න පුළුවන් ද? සාරා, සවුදි අරාබියාව

Read more...