බිරිඳට කැවීමෙන් අල්ලාහ්ගේ කරුණාව ලැබේ.

බිරිඳට කැවීමෙන් අල්ලාහ්ගේ කරුණාව ලැබේ.

බිරිඳට කැවීමෙන් අල්ලාහ්ගේ කරුණාව ලැබේ.

            අනුභව කරන විට ආහාර මිටක් හෝ කැවීමෙන් එය ඇය තම සැමියා කෙරෙහි වූ ආදරය තවත් වැඩි කිරීමට මගක් ලෙස වන අතර දෙවිඳුගේ කරුණාවට සහ දයාවට භාජනය වන්නේය.

            ඔබ බිරිඳගේ මුවට කවන ලද එක් ආහාර මිටක් ඇතුළුව අල්ලාහ්ගේ තෘප්තිය උදෙසා ඔබ කරන වියදමටද (අල්ලාහ්) කුලී නොදී නොසිටින්නේය! යනුවෙන් නබි (සල්) තුමාණෝ පැවසූහ.

දැනුම් දෙන්නා : සඅද් බින් අබී වක්කාස් (රළි) තුමා

මූලාශ්‍ර : බුකාරි (1296) සහ මුස්ලිම් (3076)