කිරි දෙන මව්වරුන් අනිවර්ය යෙන් උපවාසය රැකිය යුතුද?

කිරි දෙන මව්වරුන් අනිවර්ය යෙන් උපවාසය රැකිය යුතුද?

කිරි දෙන මව්වරුන් අනිවර්‍යයෙන් උපවාසය රැකිය යුතුද?

දරුවන්ට කිරි දෙන මව්වරුන් උපවාසය අත්හැරීමට වරප්‍රසාද ඇත. එම කාල වකවානුවේ මව්වරුන්ට නියමිත පෝෂණයක් පවත්වා ගැනිම අත්‍යවශ්‍ය වන බැවින් මොවුන්ට වරප්‍රසාද ලබා දී ඇත.

2276 أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَوَادَةَ الْقُشَيْرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَجُلٌ مِنْهُمْ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ وَهُوَ يَتَغَدَّى فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُمَّ إِلَى الْغَدَاءِ فَقَالَ إِنِّي صَائِمٌ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَضَعَ لِلْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلَاةِ وَعَنْ الْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ رواه النسائي

අල්ලාහ්ගේ දූතයාණන් මුහම්මද් ﷺ තුමාණන් පවසයි.

ගමනහි සිටින්නාට උපවාසය ද සාලතයෙන් අඩක් ද අල්ලාහ් වරප්‍රසාද කොට ඇත. තවද කිරි දෙන කාන්තාවටද, ගර්භනී කාන්තාවටද වරප්‍රසාද කොට ඇත(උපවාසය නොරැකීමට වරප්‍රසාද දී ඇත).
මූලාශ්‍රය : සුනන් නසාය්

උපවාසය රකිමින් තම දරුවන්ට කිරි දීමෙන් මවට සහ දරුවාට බලපෑම් ඇතිවිය හැකිය. එබැවින් කිරි දෙන මව රෝගතූර පුද්ගලයෙකු හා සමාන තත්වයක සිටීයි. එහෙයින් ඇයට උපවාසය නොරැක සිටීමට හැකිය.

නුඹලා අතුරින් රෝගීන්ව හෝ මගීන් ව සිටින්නන් වෙනත් දිනවල ගැණිය හැකිය.

පරිශුද්ධ වු අල්-කුර්ආන් 2:184

එමෙන්ම රෝගය සුව වීමෙන් පසුව අත්හරින ලද උපවාසයන් රැකීම අනිවාර්‍යවේ. එහෙයින් කිරි දෙන මව තමන්ට අවස්ථාව ලැබෙන විට උපවාසය රැකිය යුතුයි.