හිජාබය යනු කුමක්ද?

හිජාබය යනු කුමක්ද?

ශිජාබය යනු කුමක්ද - සවිස්තරාත්මක විග්‍රහය