සාය්න්දමරුදු ලේ දන් දීමේ කඳවුර

ශ්‍රී ලංකා තව්හීද් ජමාඅත් සාස්නදමරුදු ශාඛාව මඟින් 2019-08-24 වන අද දින පැවැත්වෙන ලේ දන් දීමේ කඳවුර ශාඛා කාර්‍යාලයේ දැන් පැවැත්වේ. සියළු සහෝදරයින්ට ආරාධනා!

Read more...