තමිල්නාඩු තව්හීද් ජමාඅත් කුවෛට් ශාඛාව මගින් විවෘත ප්‍රශ්නෝත්තර වැඩසටහනක්

තමිල්නාඩු තව්හීද් ජමාඅත් කුවෛට් ශාඛාව මගින් ශ්‍රී ලංකික සහෝදරයින් වෙනුවෙන් විවෘත ප්‍රශ්නෝත්තර වැඩසටහනක්

Read more...

බදුල්ල ශාඛාව මගින් පරිශුද්ධ වු අල්-කුර්ආනය පිරිනැමිම

ශ්‍රී ලංකා තව්හීද් ජමාඅත් බදුල්ල ශාඛාව මගින් බදුල්ල බෝගාමඩිත විහාරයේ විහාරාධිපති රත්නායක හිමියන්ට පරිශුද්ධ වු අල් කුර්ආනයේ සිංහල පරිවර්තනයක් පිරිනමන ලදී.

Read more...

ශ්‍රී ලංකා තව්හීද් ජමාඅත් මල්වාන ශාඛාව මගින් පරිශුද්ධ වු අල්-කුර්ආනය පිරිනැමීමේ වැඩසටහනක්

ශ්‍රී ලංකා තව්හීද් ජමාඅත් මල්වාන ශාඛාව මගින් පරිශුද්ධ වූ අල්-කුර්ආනය නොමිලේ ලබා දීමේ වැඩසහනක්

Read more...