සලාතයේ වැදගත්කම

මුස්ලිම්වරු පිළිපැදිය යුතු ක්රි(යාවන් හි ඉතා වැදගත් ම හා ප්ර්මුඛත්වයක් ලබා දිය යුතු ක්රිලයාව සලාතයයි. මුස්ලිම්වරුන්ගේ සංකේතය ම මෙයයි.

Read more...