කාන්තා දිනය සහ මුස්ලිම් කාන්තාව

කාන්තාවන් තම දේහාලංකාරයෙන් මැණික් කටුව දක්වා අතේ ඉදිරි කොටස, මුහුණ හැර අන් පෙදෙස අන් අය ඉදිරිපිට ආවරණය කර ගත යුතු බව නබි නායක (සල්) තුමාණන්ගේ හදීස් වලින් වටහාගත හැකිය.

Read more...

හිජාබ් හි අර්ථය කුමක් ද?

හිජාබ් යන්නෙන් යම් විශේෂිත වර්ණයක් හෝ හැඩයකින් යුක්ත වස්ත්රායක් හෝ අර්ථවත් නොවේ. හිජාබ් ඕනෑම වර්ණයකින් තිබිය හැකිය. ඕනෑම හැඩයකින් පිහිටිය හැකිය. හිජාබ් ක්රරමයෙන් අදහස් වන්නේ මුහුණ, මැණික් කටුව දක්වා වූ දෑත්හ් ඉදිරි කොටස් හා වළලුකරට පහළින් වූ පාද හැර අනෙක් පෙදෙස් ආවරණය වන අයුරින් වස්ත්රදය පිහිටිය යුතු බවයි.

Read more...

හිජාබ් යනු කුමක් ද? - පළමු කොටස

කාන්තාවන් තමන්ගේ මුහුණ හා මැණික් කටුව දක්වා ඉදිරිකොටස හැර අන් කොටස් අන්‍ය වූ පිරිමින්ගෙන් ආවරණය කර ගත යුතු බව ඉස්ලාම් අණ කරයි. ඉස්ලාමිය සම්ප්‍රදායේ මෙයට හිජාබ් යනුවෙන් ද අප රටේ ෆර්දා, බුර්කා, මොට්ටැක්කිළිය යනුවෙන් ද කියනු ලැබේ.

Read more...

මුස්ලිම් කාන්තාව හා ඔසප් සමය

බොහෝ සෙයින් ස්ත්රීේන් තම ඔසප් සමයේ අපිරිසිදු තත්ත්වයේ පසුවන්නෝය යනුවෙන් පවසා ඇතැම් සමාජ තුල ඇයට කියා තනි කාමරයක් වෙන් කිරීම හෝ ඇය නිවසේ අනෙක් අය හා සම්බන්ධකම් සිඳලා තනි කර දමා තිබීම අපි දකින්නෙමු. එසේම යුදෙව්වන්ද ස්ත්රීාන්ගේ ඔසප් සමයේ ඔවුන් තනි කාමරයකට සීමා කරන්නෝය. අප සමාජයේ සමහරුන්ද එසේ ඔවුන්ගෙන් මදක් හෝ වෙන් වී සිටින්නෝය.

Read more...