ඉස්ලාම් හි දැක්මෙන් උලමා වරු - ආගමික වියතුන්

ඉස්ලාමීය සමාජයේ උලමා වරුන් යන නාමය ඇසූ විගස මුස්ලිම්වරුන්ගේ සිත් තුළ නැගෙන පරිකල්පනය වන්නේ උලමා වරු යනුවෙන් හැඳින්වෙන අය වසසර සතක් හෝ දහයක් හෝ ඉස්ලාමීය දහම් අධ්යානපනය හදාරණ ශාස්ත්රා්ලයක හෙවත් අරාබි විදුහලක (මද්රසාවක) ඉගෙන ගත්, පෙනුමෙන් අන් අයට සම නොවන අයුරින් වස්ත්ර් ඇඳි, මනසෙන් පරිපාකභාවයට පත් වූ, හිස් මත්තෙහි සෑම විට ම තලප්පාවක් පැළඳගත්, පා මුල දක්වා ඇද හැලෙන උරුදු බසින් ජුබ්බා නම් වූ දීර්ඝ කමිසයක් ඇඳගත් පිරිසක් ගැන ය. එබැවින් උලමා වරු පවසන සියලු දැයට මුස්ලිම් ජනතාව කීකරු විය යුතු ය, අවනත විය යුතු ය, හේතුව ඔවුන් වර්ෂ ගණනාවක් මද්රසා වල ඉස්ලාම් ධර්මය හැදෑරූ බහුශෘතයන් ය යනුවෙන් අප සමාජයේ මුස්ලිම්වරු පවසති.

Read more...