සිතමු ක්‍රියා කරමු

මිනිසාට හා සත්වයින්ට ඇති මූලික වෙනස්කම වන්නේ සිතීමේ ශක්තියයි. අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයේ ද ව්‍යපාරික ක්ෂේත්‍රයේ ද තාක්ෂණ ක්ෂේත්‍රයේ ද වෙනත් ඕනෑම ක්ෂේත්‍රයක නියැලෙන පුද්ගලයෙකු තම සිතා ක්‍රියා කිරීෙ හැකියාව අතිශයින් ම වැදගත් වන්නේ ය. යම් කෙනෙකුගේ පුද්ගලික දියුණුවට හේතුව කුමක්දැයි අසන විට බොහෝ දෙනා පවසන්නේ කවර නම් දෙයක් තමන්ට අවශ්‍යම වන්නේ ද ඒ ගැන ගැඹුරින් සිතා කල්පනා කර සොයා බලන විට එමගින් දියුණුව කරා ගියෙමි යනුවෙනිි.

Read more...