ජීවනෝපායක් නිර්මාණය කරගැනීමට අපොහොසත් අයට උපකාර කිරීම උතුම් ක්‍රියාවකි.

යහපත් ක්‍රියාවන් අතරින් උතුම් ක්‍රියාව වනුයේ බෙලහීන හා උපයා ජීවත් වීමට නොහැකි අයට උපකාර කිරීමයි.යැයි නබි (සල්) තුමාණන් පැවසිය. දැනුම් දෙන්නා : අබූදර් (රලි) මූලාශ්‍රය : බුහාරි 8152

Read more...