ඉස්ලාමයේ දැක්මෙන් සිහිනය

ඉස්ලාමයට විරුද්ධ බොහෝ ප්‍රතිපත්තීන් ඉස්ලාම් යැයි මුස්ලිම්වරුන්ගෙන් බොහෝ දෙනෙක් අදහස් කරති. මෙසේ ඔවුන් සිතීමට ප්‍රධාන හේතුව වන්නේ සිහිනය පිළිබඳ පැහැදිලි අවබෝධයක් ඔවුන් තුළ නොවීම යි.

Read more...