ඇල්කහෝල් මිශ්‍ර සුවඳවිලවුන් භාවත කළ හැකිද?

ඇල්කහෝල් හෝ මධ්‍යසාර ලෙස හඳුන්වන මත උද්දීපනය කරන ද්‍රව්‍ය ඉස්ලාම් දහම තහනම් කර තිබෙන බව බොහෝ දෙනා දන්නා කරුණක් වන අතර වර්තමානයේ නවීන සුවඳ විලවුන් නිෂ්පාදනය සඳහා මේවා අධිකව භාවත කරන බැවින් මධ්‍යසාර අඩංගු සුවඳ විලවුන් භාවත කිරීමට ඉස්ලාම් දහම තුල අවසරය තිබේද යන්න බහුතරයකට පැන ‍නැගෙන ප්‍රශ්ණයකි.

Read more...

උපවාසය නොරැකී සිටිය හැකිද?

"විශ්වාසවන්තයනී, නුඹලා දෙවියන්ට බිය බැතිමත් වීම සඳහා නුඹලාට පෙර සිටී අය කෙරෙහි අනිවාර්ය කළාක් මෙන් නුඹලාට ද නියමිත දිනවල උපවාසය අනිවාර්ය කරන ලදී. අල් කුර්ආන් (02:183/184)

Read more...

ඉස්ලාම්හි ශරීර කොටස් (වකුගඩු, ඇස්) වගේ දේවල් තව කෙනෙකුට ජීවත්ව සිටිය දී හෝ මරණයට පත් වූ පසුව හෝ දන් දෙන්න පුළුවන් ද?

ඉස්ලාම්හි ශරීර කොටස් (වකුගඩු, ඇස්) වගේ දේවල් තව කෙනෙකුට ජීවත්ව සිටිය දී හෝ මරණයට පත් වූ පසුව හෝ දන් දෙන්න පුළුවන් ද? සාරා, සවුදි අරාබියාව

Read more...